ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ข้อมูลทั่วไป
 

27 พฤศจิกายน 2555 ร.ร.ชุมชนวัดบำรุงธรรมร่วมกับวัด
บำรุงธรรม ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง มีการแสดง
ของนักเรียน การช้อนไข่ปลา และมหรสพให้ชม
[ คลิกชมภาพ !!! ]
10 สิงหาคม 2555 ร.ร.ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี 2555 โดยการนำของผอ.สมยศ นครวงษ์
คณะครู นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
มีการแสดงของนักเรียนมากมาย และกิจกรรมลูกกราบแม่
[ คลิกชมภาพ !!! ]

1 สิงหาคม 2555 คณะครู นักเรียน และกรรมการสถาน
ศึกษา ประชาชนร่วมกันแห่เทียนพรรษาถวายวัดบำรุง
ธรรรม หลังจากนั้นช่วงบ่ายได้นำนักเรียนทำกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ รอบบริเวณวัด อบต.ชะอม และ
สถานีอนามัย ต. ชะอม


[ คลิกชมภาพ !!! ]

19 - 20 มิถุนายน 2555 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ บูรณาการสู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการอยู่ร่วมกัน
กับประชากรของประเทศต่าง ๆ ในประชมคมอาเซียน

[ คลิกชมภาพ !!! ]
14 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ได้จัดการเลือกตั้งประธาน
สภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้สิทธิในการ
เลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

[ คลิกชมภาพ !!! ]
14 มิถุนายน 2555 ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้คร
ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อแสดงถึงความรักความ
เคารพที่ศิษย์มีต่อครู และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม
ให้คงอยู่สืบไป

[ คลิกชมภาพ !!! ]
15 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ได้นำนักเรียนทัศนศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และสวนสัตว์โคราช เพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์นอกห้องเรียน

[ คลิกชมภาพ !!! ]
6 มกราคม 2555 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2555
ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วม เช่น ประกวดการเต้น ชักเย่อ เก้าอี้ดนตรี

[ คลิกชมภาพ !!! ]
30 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2555
ณ อาคารเอนกประสงค์ เด็ก ๆ มีความสุขและสนุกสนาน
ถ้วนหน้า

[ คลิกชมภาพ !!! ]
7 - 9 ธันวาคม 2554 โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ณ
ค่ายอิทธิณัฐ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

[ คลิกชมภาพ !!! ]
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
อบต.ชะอม ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม ได้ร่วม
จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ
ณ สนามฟุตบอล ร.ร.ชุมชนวัดบำรุงธรรม มีผู้ปกครอง
นักเรียน ประชาชนหมู่ต่าง ๆ มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

[ คลิกชมภาพ !!! ]
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม โดยการนำของ ผอ.ทวน
เที่ยงเจริญ คณะครู นักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อร่วม
เฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยลงนาม
ถวายพระพร และถวายราชสดุดี ในช่วงเช้า

[ คลิกชมภาพ !!! ]
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมได้จัดพิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) และลูกเสือได้ร่วม
บำเพ็ญประโยชน์โดยการพัฒนาโรงเรียน

[ คลิกชมภาพ !!! ]
อบต.ชะอม ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม จัดงาน
ลอยกระทง ณ วัดบำรุงธรรม พบกับการแสดงดนตรี ลิเก
และการช้อนไข่ปลา รางวัลมากมาย
[ คลิกชมภาพ !!!
]
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม จัดงานวันแม่ ประจำปี 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์
[ คลิกชมภาพ !!!
]
ผ.อ.ทวน เที่ยงเจริญ ได้นำคณะครูโรงเรียนชุมชนวัดบำรุง
ธรรม ทอดกฐิน ณ วัดบำรุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
[ คลิกชมภาพ !!!
]
ภาพงานเลี้ยงส่งครูกรรณิการ์ เขียวแก้ว ย้ายไปสอน ณ
โรงเรียนวัดหลังเขา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
[ คลิกชมภาพ !!!
]

 

 
 

โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ตั้งอยู่เลขที่ 77/2 หมู่ 10 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

โทรศัพท์ 036 -714584 โทรสาร 036 - 714584
e- mail:  swnknp14@gmail.com